Page 9 - Post-it® สร้างสรรค์การเชื่อมต่อและการสื่อสารด้วย โพสต์-อิท®
P. 9

Post-it Flags
             ®

     • แฟล็กซ์คั่นหน้างานเอกสาร • จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ


         1       2       3      4       5       6
      684-SH SIGN HERE 684-ARR4B  684-SH OPBLA  683-5SH  584-5 FULL COLORS  583-5 FULL
                ARROW                  ARROW FLAGS    COLORS

        7       8       9       10        11       12

       683-5CF   683-5CFB    683-4A     683-4B      683-4C     683-3B
      5-COLORS   5-COLORS  FLAGS 4 COLORS FLAGS 4 COLORS FLAGS 4 COLORS


       รายละเอียดสินค้า        ขนาด    แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก      จำานวนสั่งซื้อ
                                          W VAT

      1. 684-SH SIGN HERE      0.47”X 1.7”    120     1      107.00
      2. 684-ARR4B ARROW      0.47”X 1.7”    96      1      91.00

 รายละเอียดสินค้า ขนาด แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก จำานวนสั่งซื้อ 3. 684-SH OPBLA 0.47”X 1.7” 100 1 82.00
 W VAT   4. 683-5SH           0.5”X 1.7”   75      1      74.00
 1. 670-5AN SSN 0.5”X 2” 90 5 70.00 0.47”X 1.7”    60      1
 2. 671-3AN SSN 1”X 3” 90 3 54.00 5. 584-5 FULL COLORS 0.44”X 1.7” 100 1  59.00
       ARROW FLAGS
 3. 670-5AP 0.5”X 2” 100 5 67.00 6. 583-5 FULL COLORS 0.44”X 1.7” 100 1  59.00
 4. 670-5AN DISPLAY BOX 0.5”X 2” 90 24 1,391.00 7. 683-5CF 5-COLORS 0.5”X 1.7” 25 1 70.00
 5. 670-4AN SSN 1”X 3” 45 4 27.00 8. 683-5CFB 5-COLORS 0.5”X 1.7” 25 1   70.00
 6. 671-2AN SSN 1”X 3” 45 2 27.00 9. 683-4A FLAGS 4 COLORS 0.5”X 1.7” 100 1 59.00
 (45 แผ่น /สี/คละสี)
 7. 671-2AN SSN  1”X 3” 90 2 43.00 10. 683-4B FLAGS 4 COLORS 0.5”X 1.7” 100 1 59.00
 (90 แผ่น /สี/คละสี) 11. 683-4C FLAGS 4 COLORS 0.5”X 1.7” 100    1      59.00
 8. 671-3AN SSN 1”X 3” 45 3 32.00 12. 683-3B 0.5”X 1.7” 100   1      45.00                              11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14